Informacje dot. strajku w oświacie.

Informacja dla rodziców/opiekunów

W związku z planowaną akcją strajkową pracowników Przedszkola Publicznego nr 8 w terminie od 08.04.2019r. (do odwołania), dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.

Z uwagi na powyższe istnieją prawne rozwiązania dające Państwu możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym okresie:

  1. Druk ZUS Z-15A dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o nie świadczeniu opieki nad dziećmi w przedszkolu z powodu strajku. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
  2. Art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  – opieka nad dzieckiem.
  3. Urlop na żądanie

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej /ppnr8.opole.pl/ przedszkola i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.