Uchwała Rady Pedagogicznej.

Opole, dnia 12.09.2018

 

UCHWAŁA NR 6 /2018

Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 8 w Opolu

z dnia 12.09.2018r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Publicznego
 Nr 8 w Opolu

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art.82 ust.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1169) uchwala się co następuje:

§ 1

W statucie przedszkola dokonuje się następujących zmian

 1. § 22  otrzymuje nowe brzmienie:

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Opole oraz rodziców (opiekunów prawnych) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r. poz. 2203) oraz Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op.
   z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
 3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7:00 do 12:00.
 4. Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka w przedszkolu na liście obecności
  w dzienniku zajęć dla oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
 5. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust. 3, są odpłatne.
 6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust 3, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
 7. Dziecko sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzysta z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 3.
 8. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 6, może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunków określonych w § 3 ust. 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r., tj.:
 1. na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
 2. na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
 3. na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
 4. na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
 1. Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są złożyć do 20-go dnia miesiąca.
 2. Do wniosku o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć aktualną  decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o obniżeniu opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 4. W przypadku braków formalnych we wniosku dyrektor przedszkola wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.
 5. Obniżenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa  w ust. 8, może być udzielone na okres nie dłuższy niż data obowiązywania decyzji
  o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego lub data zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.
 6. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 7. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. wychowankowie przedszkola.
 1. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki dla wychowanków ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Opola.
 2. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.
 3. W przedszkolu nie prowadzi się wyżywienia dla pracowników .
 4. Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz przedszkola, z tytułu świadczonych usług, opłatę miesięczną składającą się z:
 1. odpłatności za wyżywienie pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z obecności dziecka w przedszkolu,
 2. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie wynikającej z obecności  dziecka w przedszkolu.
 1. Opłaty, o których mowa w ust. 19  wnoszone są na wskazane konto bankowe do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 2. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych)  miesięczna opłata, o której mowa w ust. 19, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych (ust. 5), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (ust. 17).
 4. W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłej należności, a w sytuacji braku możliwości takiego zaliczenia, zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego).
 5. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 19 naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.
 6. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust 19, za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi przedszkola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej