Rozkład dnia

-RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa IV 4-, 5- latki „ Biedronki” 

 

7.00 – 8.00        Schodzenie się dzieci w sali. Praca indywidualna, gry i zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne oraz inspirowane  przez nauczyciela, prace na rzecz grupy.

 

8.00 - 8.30         Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych – organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała.

 

8.30 – 9.00        Śniadanie - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania. Mycie ząbków.

 

9.00 – 10.00     Zajęcia organizowane z całą grupą przewidziane planem wychowawczo-dydaktycznym, stwarzające możliwość optymalnego rozwoju, dostosowane do możliwości dzieci. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania lub stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw aktywizujących, badawczych (rozwijanie zainteresowania otaczającym światem) i konstrukcyjno-technicznych.  Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny; Zabawy teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowań;

Zajęcia dydaktyczne wynikające z planu pracy:

- zabawy plastyczne

      - zabawy matematyczne

           - zabawy umuzykalniające

                 - rozwijanie czynności intelektualnych

                         - kształtowanie sprawności fizycznej

                                  - kształtowanie umiejętności społecznych

                                         - wspomaganie rozwoju mowy

                                                 - rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych

                                                         - zajęcia w jezyku angielskim, niemieckim

 

10.00 – 11.30  Spacery, wycieczki (obserwowanie przyrody z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku). Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Zabawy terenowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

11.30 – 12.00   Drugie śniadanie – pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

 

12.00 – 14.00      Odpoczynek na miarę dziecięcych potrzeb. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali.  Utrwalenie wprowadzonego słownictwa w języku angielskim, niemieckim.

 

14.00 – 14.30    Obiad – opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole. Samodzielne i rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych.

 

14.30 – 16.00    Rozmowy z dziećmi (kierowane – zgodnie z zainteresowaniami dzieci). Utrwalenie wprowadzonych wierszy i piosenek. Zabawy muzyczno-ruchowe ze śpiewem. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy oraz zgodnie z zainteresowaniami dzieci (zabawy w małych zespołach, indywidualne-dostosowane do możliwości dzieci). Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, konstrukcyjne oraz w wybranych kącikach tematycznych, omówienie wydarzeń dnia, planowanie gier i zabaw na dzień następny. Zabawy dowolne – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci po zabawie swobodnej.

 

 

 

Grupa: